Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2019 0:00 - 15.5.2019 0:00

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth

Česká centra a České literární centrum vyhlašují 5. ročník mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí. Cílem soutěže je dlouhodobá podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako propagace začínajících českých autorů a šíření české literatury v zahraničí. Soutěžní část probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center a zastupitelských úřadů. Aktuální ročník soutěže bude vyhlášen v teritoriích Bělorusko, Bulharsko, Francie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Ukrajina a Velká Británie. V Koreji soutěž od roku 2016 společně pořádají České centrum Soul, Velvyslanectví ČR v Soulu a Katedra bohemistiky a slovakistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků.

Překladatelská soutěž je určena začínajícím zahraničním bohemistům a překladatelům z českého jazyka do 40 let. Účastníci soutěže se řídí samostatnou výzvou soutěže uveřejněnou v teritoriu, jehož jsou občany či rezidenty s trvalým bydlištěm. Výzva je v jednotlivých teritoriích komunikována prostřednictvím webových stránek příslušných Českých center a zastupitelských úřadů či dalších dostupných komunikačních kanálů.  Účastníci soutěže přeloží ucelený text z prozaického díla současného českého autora o rozsahu do 15 normostran z knihy vydané v období od listopadu 2017 do listopadu 2018 v ČR, jejíž překlad nebyl v době vyhlášení soutěže v jazyce teritoria knižně publikován. Dílo nesmí pocházet od stejného autora jako díla vybraná v předchozích ročnících soutěže. Text vybírá odborná porota v ČR nominovaná Českými centry a Českým literárním centrem. Porota se skládá ze zástupců Českých center, Českého literárního centra či jiných institucí a odborníků v oblasti české literatury, literární kritiky, bohemistiky, překladatelství apod. Za nejlepší překladový text je v každém teritoriu oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích provádějí odborné poroty ustavené místními pobočkami Českých center a zastupitelskými úřady. V Korejské republice je odborná porota složena z bohemistů a vysokoškolských profesorů Katedry bohemistiky a slovakistiky na Korejské univerzitě cizích jazyků. Cenou pro vítěze je několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři a dalším doprovodném programu.

Letošní porota vybrala pro překlad úryvek z knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji. Anna Cima se narodila v roce 1991 v Praze. Vystudovala obor japanologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době žije v Japonsku, kde se zabývá studiem poválečné japonské literatury. Kromě psaní se věnuje kresbě a hudbě. Její prvotina Probudím se na Šibuji je mnohavrstevný román napsaný svěžím hovorovým jazykem, jehož hlavní téma se zabývá hledáním cesty k odlišné kultuře, nejednoznačností reálného světa a ošemetností splněného snu. Vypráví příběh sedmnáctileté Jany, která se dostane do vysněného Tokia. Chtěla by zde zůstat navždy, ale brzy se přesvědčí o tom, jak nedozírné následky může takové přání mít. Ocitne se totiž uzavřená v magickém kruhu rušné čtvrti Šibuja. Zatímco mladší podoba Jany bloudí městem, zažívá podivuhodné situace a hledá cestu domů, čtyřiadvacetiletá Jana v Praze studuje japanologii, usiluje o stipendium do Tokia a společně se starším spolužákem si láme hlavu nad překladem japonské povídky. Osud jejího autora, donedávna zapomenutého spisovatele Kawašity, bude mít na vývoj událostí větší vliv, než by kdy obě Jany čekaly.

 

Informace pro zájemce o účast v soutěži:

Text k překladu:

 • Anna Cima: Probudím se na Šibuji (Paseka, 2018) – str. 83-95, kapitoly 16-19, 3. část knihy, rozsah cca 12 normostran

Cena:

 • Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

 

Podmínky účasti:

 • věk do 40 let včetně
 • účastník je státním občanem Korejské republiky či rezidentem s trvalým pobytem v Korejské republice
 • účastník nesmí být vítězem předchozích ročníků soutěže
 • účastník doposud nepublikoval žádný autorský překlad z češtiny s výjimkou časopiseckých publikací nebo textů kratšího           charakteru v antologiích, sbornících apod. (v rozsahu do 40 normostran)
 • soutěžní překlad nebyl ještě publikován
 • účastník do 31.3.2019 zašle na e-mail Českého centra Soul (lee@czech.cz):

             1. soutěžní překlad textu knihy Anny Cimy Probudím se na Šibuji (část třetí, kapitoly 16-19, str. 83-95)                                  v elektronické podobě

             2. profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků včetně mezer v českém jazyce

             3. aktuální fotografii v tiskové kvalitě včetně uvedení autora fotografie

             4. čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu

Termíny:

 • 31.3.2019 uzávěrka pro odevzdání přeloženého textu, životopisu, fotografie a čestného prohlášení
 • do 15.5.2019 zveřejnění výsledků
 • léto/podzim 2019 pobyt oceněných překladatelů v ČR

Ke stažení:


Kontakt:

České centrum Soul

T: +82 2 6272 0002

M: +82 10 4180 5653

E: song@czech.cz

    lee@czech.cz

 

 

 

 

 

Místo konání:

17, Gyeonghuigung 1-gil, Jongno-gu, Seoul, 03176 Republic of Korea
03176 Soul
Korejská republika

Datum:

Od: 1.1.2019 0:00
Do: 15.5.2019 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala