Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2013. 7. 24. 오후 6:30

1871년 이래 오늘날까지, 체코와 한국의 군사적 접촉과 유대의 기록

미국 함대가 강화도를 침범했던 신미양요(辛未洋擾)당시, 군함에 승선했던 두 명의 체코인을 시작으로 한국과 체코 간의 군사적 교류는 꽤 일찍이 이루어졌다. 뿐만 아니라 1918-20년경, 조선의 독립투사들은 체코슬로바키아 군인들을 통해 무기를 밀수했고, 이 또한 중요한 교류의 시기 중 하나로 꼽을 수 있다. 주한 체코 대사관 야로슬라프 올샤(Jaroslav Olša) 대사는 이 같이 비교적 덜 알려진 역사적 맥락과 정황에 대해 이야기 한다. 강연은 당시 중립국감시위원회(NNSC)·중립국송환위원회(NNRC)(1953년 출범)소속 회원국이었던 체코슬로바키아 그리고 그들과 북한의 상호 협조에 대해서도 다룬다.

Místo konání:

마포구, 서교동 395-19, 캐슬프라하/4층
03176 서울
대한민국

Datum:

2013. 7. 24. 오후 6:30

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala