Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2020. 6. 1. 오후 2:00 - 2020. 6. 23. 오후 7:00

다큐-먼데이: 체코 다큐멘터리를 온라인으로 보기

6월에 매주 월요일 체코문화원은 VOD 플랫폼 Dafilms과 협업하여 선정된 체코 다큐멘터리의 시리즈를 온라인으로 상영합니다.

체코문화원은 www.dafilms.com에서 선정된 체코 다큐멘터리를 무료로 시청할 수 있는 기회를 마련했습니다. 영어 자믹이 있는 영화는 각 월요일 오후 2시부터 화요일 저녁 7시까지 상영됩니다. 영화를 무료로 시청하려면 본 홈페이지에서 로그인해야 하지만 등록이 손쉽고 간단합니다.

6 1 

˂트라반트를 타고 떠나는 전세계의 마지막 여행˃ 

(Trabant: There and Back Again / Trabantem tam a zase zpátky / Dan Přibáň / 2019 / 114) 

세부 사항:


6 8 

˂내 이름은 배고픈 버팔로이다˃ 

(My Name is Hungry Buffallo / Jmenuji se Hladový Bizon / Pavel Jurda / 2016 / 84)

세부사항: http://seoul.czechcentres.cz/cs/program/detailakce/docu-mondays-my-name-is-hungry-buffalo/

    


6 15 

˂중앙 터미널˃ 

(Central Bus Station / Tomáš Elšík / 2018 / 78)


6 22 

˂브라베네츠의 복음서˃  

(The Gospel According to Brabenec / Evangelium podle Brabence / Miroslav Janek / 2014 / 90)

본 프로젝트는 Dafilms과 협업하여 추진되었습니다. Dafilms는 유럽 다큐멘터리와 실험영화를 전문으로 하는 VOD 국제 플랫폼입니다. 달에 6 유로/6,99 달러나 일년에 60 유로/59,88 달러만 결제하신다면 2000 편 이상의 영화를 시청하실 수 있습니다.      

세부 사항: www.dafilms.com  

  


 

Místo konání:
Datum:

Od: 2020. 6. 1. 오후 2:00
Do: 2020. 6. 23. 오후 7:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala