Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018. 12. 4. 오전 12:00 - 2018. 12. 14. 오전 12:00

체코슬로바키아 1918 & 1968

주한체코문화원과 주한체코대사관 그리고 한국외대 체코슬로바키아어과에서 체코슬로바키아 건국 100주년, 프라하의 봄과 바르샤바 조약군 침략 50주년 그리고 한국외대 체코슬로바키아어과 설립 30주년이라는 세 기념일을 맞아 ”체코슬로바키아 1918 & 1968” 전시를 진행했다. 전시는 체코문화원과 체코슬로바키아어과 교수진 및 학생들의 참여로 12월 4일 학교 행사인 체스카 카바르나(체코 다과회)에서 선보였다. 전시는 2018년 12월 14일까지 진행될 예정이다.

전시의 첫 부분은 체코슬로바키아의 출현과 체코슬로바키아 건국에 크게 이바지한 가장 위대한 정치 인물에 초점을 맞추며 제1 공화국 시기 (1918-1938)의 사회, 문화, 무역 및 산업에 대한 주제별 간략한 개요를 제공한다.

두 번째 부분은 관람객에게 프라하의 봄과 바르샤바 조약군의 체코슬로바키아 침략에 대한 소개를 한다. 전시는 전체적인 관점에서 국제적 및 역사적인 맥락을 보여주고자 한다. 또한 전시는 프라하의 봄과 바르샤바 조약군의 체코슬로바키아 침략 전후의 사건 및 1960년대의 체코슬로바키아 사회, 문화 및 예술에 관해서도 설명한다.

 

Místo konání:
Korejská univerzita cizích jazyků
Datum:

Od: 2018. 12. 4. 오전 12:00
Do: 2018. 12. 14. 오전 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala