Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018. 10. 30. 오전 12:00 - 오전 12:00

체코슬로바키아 1918 & 1968

‘체코슬로바키아 1918 & 1968‘ 전시는 주한 체코 대사관과 주한 슬로바키아 대사관이 주관한 체코슬로바키아 건국 100주년을 기념하는 리셉션에서 진행됐다. 300명이 넘는 참석 인원은 체코의 필스너 맥주를 비롯한 다양한 체코와 슬로바키아 전통 음식과 음료를 즐길 수 있었다. 연설 중 토마시 후삭 대사는 체코슬로바키아의 역사 중 핵심적인 부분을 언급했으며 밀란 라이착 대사는 체코슬로바키아의 분리와 체코 공화국과 슬로바키아 공화국의 설립에 관해 이야기했다.

전시의 첫 부분은 체코슬로바키아의 출현과 체코슬로바키아 건국에 크게 이바지한 가장 위대한 정치적 인물에 초점을 맞추며 제1 공화국 시기 (1918-1938)의 사회, 문화, 무역 및 산업에 대한 간략한 주제별 개요를 제공했다.

두 번째 부분은 관람객에게 프라하의 봄과 바르샤바 조약군의 체코슬로바키아 침략에 대한 소개를 했다. 전시는 전체적인 관점에서 국제적 및 역사적인 맥락을 보여주고자 했다. 또한 전시는 프라하의 봄과 바르샤바 조약군의 체코슬로바키아 침략 전후의 사건 및 1960년대의 체코슬로바키아 사회, 문화 및 예술에 관해서도 설명했다.

 

Místo konání:

Four Seasons Hotel, Soul

Datum:

2018. 10. 30. 오전 12:00 - 오전 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala