Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2020. 12. 31. 오전 12:00 - 2021. 1. 31. 오전 12:00

Vendula Chalánková

주한체코문화원과 데어이즈북스 서점은 한국에서 온라인 워크숍을 통해 선정된 체코 아동 도서 작가와 삽화가들을 소개한다. 워크숍은 주한체코문화원 홈페이지, SNS와 유튜브에서도 시청 가능하다. 레나타 푸치코바 다음으로 소개된 체코 아티스트 벤둘라 할란코바(Vendula Chalánková)의 워크숍에서는 한 체코 동요에서 등장했던 강아지와 고양이의 그림으로 예쁜 봉투를 만드는 요령에 대해 볼 수 있다. 온라인 행사와 동시에 서울 마포구에 자리를 잡고 있는 데어이즈북스 서점에서는 ‘12개의 세계‘라는 주제로 한 전시도 진행되고 있으며, 본 전시에서는 라딤 코파츠 큐레이터가 선정한 가장 훌륭한 현대 체코 아동 도서 작가와 삽화가들을 보여준다.

Místo konání:
Datum:

Od: 2020. 12. 31. 오전 12:00
Do: 2021. 1. 31. 오전 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala