Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2018. 12. 4. 오전 12:00 - 오전 12:00

크리스마스 체스카 카바르나

주한 체코 문화원과 한국외대 글로벌 캠퍼스의 체코슬로바키아어과 한국인 학생들이 체코 크리스마스를 주제로 한 올해의 마지막 체스카 카바르나(체코 다과회)를 마쳤다. 체스카 카바르나는 2013년부터 한국외대 체코슬로바키아어과와 주한체코문화원이 주관한 행사로 체코슬로바키아어과 한국인 학생들에게 체코 문화를 더 쉽게 접하게 하는 것을 목적으로 진행되는 수업 외적인 프로그램이다. 매년 4차례 진행되며 마지막 행사는 체코 크리스마스에 관한 내용을 중점으로 삼는다. 학생들은 크리스마스 기간에 짧은 프레젠테이션을 통해 체코의 전통적인 관습에 대해서 배울 수 있었다. 체코 캐럴 경연 대회와 퀴즈의 우승자들은 소소한 상품도 얻어 갔다. 또한 체코 크리스마스 음식 또한 빠지지 않고 준비되었다. 학생들은 올해 체코슬로바키아 건국 100주년, 바르샤바 조약군 침략 50주년 그리고 체코슬로바키아어과 설립 30주년이라는 세 가지의 역사적인 날을 기념하는 의미에서 1918, 1968 전시를 관람했다.

Místo konání:
Korejská univerzita cizích jazyků, Jongin
Datum:

2018. 12. 4. 오전 12:00 - 오전 12:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala